• Age 26
  • Height 5'5
  • Bust 34
  • Waist 26
  • Hips 34
  • Skin Tone Fair
  • rakh
  • rakh 2
  • rakh 3
  • rakh 4

Rakhi Singh